Pålanalys

Pålanalys är specialister inom området djupgrundläggning, med betoning på dynamisk stötvågsmätning.

Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 70-talet då vi var de första som utförde PDA-tester i Sverige. Sedan dess har vi varit delaktiga i över 2000 projekt både i Sverige och internationellt.

Genom medlemskap i bland annat Pålkommissionen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla Svensk djupgrundläggning.

Vår förhoppning är att kunderna upplever oss som nytänkare med hög teknisk kompetens och stor integritet. Pålanalys vill gärna vara en drivande aktör för utveckling av mätmetoder och informationshantering som skall komma grundläggningsbranschen till gagn.

Pålanalys använder sig av högklassig utrustning från det amerikanska företaget Pile Dynamics Inc. Genom Pålanalys dotterbolag Pile Dynamics Europe är vi sedan närmare 20 år återförsäljare av denna utrustning i norra Europa.

Pile Dynamics Europe AB är återförsäljare i Nordeuropa för det amerikanska bolaget Pile Dynamics Inc (PDI). PDI är den ledande producenten av mätinstrument för grundläggningsbranschen.

Läs mer

Propile® är ett informationssystem, utvecklat av Pålanalys, som förenklar informationshanteringen på grundläggningsentreprenader

Läs mer

Pålanalys

Pålanalys are specialists in the field of deep foundation, with emphasis on dynamic stress wave measurement.

Our experience spans back to the 70’s when we were the first to perform PDA testing in Sweden. Since then we have been involved in over 2000 projects in Sweden and internationally. Through participation in the Swedish Pile Commission and other organizations ,we are always working to develop the Swedish deep foundation industry.

Our expactation is that our customers perceive us as innovators with high technical competence and high integrity. Pålanalys would like to be a leading player in the development of measurement methods and information management that will be for the benefit of the foundation industry .


Pålanalys uses state-of-the-art equipment from the U.S. company Pile Dynamics Inc. Through the subsidiary of Pålanalys, Pile Dynamics Europe, we have been the reseller of this equipment in Northern Europe for almost 20 years.

Pile Dynamics Europe is the distributor in Northern Europe for the U.S. company Pile Dynamics Inc (PDI). PDI is the leading producer of high-quality measuring instruments for the foundation industry.

Read more

Propile® is a system, developed by Pålanalys, that simplifies information management at foundation works.

Read more